Wegens privé omstandigheden zijn wij vandaag (vr. 6 maart) telefonisch onbereikbaar.
U kunt uiteraard uw bestellingen gewoon plaatsen en ons een e-mail sturen.

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Onder "verkoper" wordt verstaan SwissDeck (onderdeel van W&B Products).
1.2 Onder "koper" wordt verstaan de onderneming of professionele instelling die aan verkoper een opdracht tot levering van bepaalde producten of diensten heeft verstrekt en in het algemeen de wederpartij van verkoper.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met verkoper af te sluiten overeenkomsten en op alle door verkoper gedane offertes.
2.2 Afwijkingen van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn slechts per transactie mogelijk en slechts indien verkoper daarmede heeft ingestemd.
2.3 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
2.4 Acceptatie door verkoper van een opdracht van koper houdt geen acceptatie in van de algemene voorwaarden van koper.

3. Offertes

3.1 Alle offertes van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij verkoper het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft vermeld.
3.2 Iedere offerte blijft 30 (dertig) dagen geldig, tenzij in de offerte een andere termijn is opgenomen.
3.3 Alhoewel verkoper de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande)rechtsbetrekking tussen verkoper en wederpartij kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. De verkoper kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

4. Wijzigingen

4.1 Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de overeenkomst overeenkomen. Deze zullen geen deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.
4.2 Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar zijn vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of door de wederpartij ter beschikking gestelde zaken, zal de verkoper de wederpartij daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De overeenkomst zal indien nodig naar redelijkheid en billijkheid worden gewijzigd.

5. Stelposten; meer- en minderwerk

5.1 Indien in een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden één of meer stelposten of verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en geleverde hoeveelheden worden verrekend.
5.2 Zodra de verkoper voorziet, dat de desbetreffende stelpost het in de overeenkomst opgenomen bedrag met meer dan 10% zal overschrijden, is de verkoper gehouden de wederpartij hiervan in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De aldus overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd en deze bevestiging door beide partijen is ondertekend.
5.3 Zowel de verkoper als de wederpartij hebben het recht om bij de in artikel 5.2 bedoelde situatie de overeenkomst te ontbinden. De door de verkoper tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden zullen in dat geval evenwel door de wederpartij verschuldigd blijven.

6. Prijzen

6.1 Indien de wederpartij consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen tenzij door de verkoper anders wordt vermeld. Indien de wederpartij geen consument is gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de verkoper anders wordt vermeld.
6.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag de verkoper de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij.
6.4 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de verkoper op verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.
6.5 De wederpartij dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 10 dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken.

7. Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden direct voor de op- of aflevering, tenzij partijen anderszins (bijvoorbeeld vooruitbetaling) zijn overeengekomen.
7.2 Indien betaling na de op- of aflevering wordt overeengekomen, is de wederpartij verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen dertig dagen na factuurdatum.
7.3 De vordering van verkoper is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de wederpartij tegelijkertijd intreedt, indien:
(a) de wederpartij een verzoek tot surséance van betaling indient of surséance van betaling is verleend, haar faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat.
(b) beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt gelegd;
(c) de wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt of op andere wijze voortzet.
7.4 Schulden van de wederpartij – ongeacht uit welke hoofde dan ook – dienen aan de verkoper contant of via girale of bancaire overschrijving te worden voldaan.
7.5 De wederpartij wordt in de wederkerige overeenkomst met de verkoper geacht als eerste te presteren. De prestatie van de verkoper bestaat in dit verband uit op- of aflevering van het geleverde product.
7.6 Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is zij, vanaf het moment dat de ingevolge dit artikel bepaalde termijn voor nakoming is verstreken een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag, tot aan de algehele voldoening daarvan.
7.7 Alle door de verkoper redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zij aan de verkoper is verschuldigd, komen voor rekening van de wederpartij.
7.8 Indien verkoper de wederpartij in rechte moet betrekken om naleving van de overeenkomst af te dwingen, is de wederpartij gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbestand en raadslieden, te betalen indien verkoper geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

8. Levertijd

8.1 De door verkoper vermelde levertijd is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW maar een vrijblijvend opgegeven termijn.
8.2 Wijzigingen in de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.1, kunnen leiden tot overschrijding van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden. In geval van wijziging wordt de levertijd geacht te zijn verlengd met een niet-fatale termijn naar verhouding met de overeengekomen wijzigingen.

9. Garantie

A. Verkopers
1. De verkoper garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende drie jaar na op- of aflevering en gehele betaling van de verschuldigde vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De verkoper kan ten behoeve van de wederpartij een document afgeven waarin garantiebepalingen voorkomen betreffende de verrichte werkzaamheden.
3. Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door de verkoper zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.
4. De in A lid 1 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:
a. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens de verkoper onzorgvuldige uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het geleverde product aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens de verkoper bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het product;
b. gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de wederpartij aan de verkoper ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;
c. bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het product;
d. gebreken aan producten die na aflevering door de verkoper niet in de onderneming van de verkoper een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door de verkoper schriftelijk aan de wederpartij uiterlijk bij op- of aflevering van het product kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim;
e. zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;
f. te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie– binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming van de verkoper zijn voorbewerkt.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van verkoper voor enigerlei schade aan het object of zaken van de wederpartij is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Verkoper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.
10.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die de verkoper uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
10.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in artikel 8 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.
10.4 De in dit artikel 10 uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van verkoper zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of haar hoogste leidinggevend personeel.

11. Overmacht

11.1 Een tekortkoming van de verkoper zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die verkoper niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat verkoper door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:
(a) Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
(b) Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van verkoper;
(c) Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar verkoper toe of van verkoper naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd;
(d) Oorlogs(gevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen;
11.3 In geval van overmacht heeft de verkoper binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
11.4 Na ontbinding van de overeenkomst heeft de verkoper recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en onderhoud de verkoper slechts heeft voor zover de wederpartij daar voordeel bij heeft.

12. Reclamé

12.1 Bij aflevering van de producten dienen deze door koper op zichtbare gebreken te worden gecontroleerd.
12.2 Reclamés met betrekking tot zichtbare gebreken worden door verkoper alleen dan aanvaard, indien deze binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst dan wel terbeschikkingstelling van de producten schriftelijk en rechtstreeks aan verkoper zijn gedaan. Reclamés met betrekking tot andere gebreken kunnen uitsluitend schriftelijk onder opgave van redenen en rechtstreeks aan verkoper worden gedaan en worden door verkoper alleen dan aanvaard, indien deze binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst dan wel terbeschikkingstelling van de producten in bezit van verkoper zijn. Na het doen van reclamé met betrekking tot een gebrek in de geleverde producten, dienen de producten gedurende een periode van tenminste 5 (vijf) werkdagen ter inspectie door verkoper gereed te worden gehouden. Gedurende deze termijn mogen de producten niet worden gebruikt.
12.3 Reclamés betreffende in de handel gebruikelijke en onvermijdelijke afwijkingen in maat en / of kwaliteit worden niet geaccepteerd.
12.4 Na verwerking en / of doorlevering van de producten door koper is reclamé niet meer mogelijk.
12.5 Reclamés over facturen dienen binnen 10 (tien) werkdagen na factuurdatum schriftelijk en rechtstreeks aan verkoper te zijn gedaan.
12.6 Na het verstrijken van genoemde termijnen wordt koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamés niet meer door verkoper in behandeling genomen.
12.7 Indien de reclamé door verkoper gegrond wordt bevonden zal verkoper binnen een redelijke termijn vervangende producten ter beschikking stellen, zulks tegen afgifte van de reeds ontvangen producten, dan wel koper geheel of gedeeltelijk voor de betreffende producten crediteren, zulks naar keuze van verkoper, zonder dat koper daarnaast enige rechten kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
12.8 Indiening van een reclamé ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van verkoper.

13. Ontbinding

13.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij overeenkomst en zoals uiteengezet in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig schriftelijk omschreven dienen te worden.
13.2 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met de verkoper gesloten wordt gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze kan de verkoper zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
13.3 Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij zijn overlijden de mogelijkheid om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van reeds door de verkoper verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen één maand na het overlijden van de wederpartij aan de verkoper schriftelijk kenbaar te maken voor welke mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke waarvan de verkoper het recht heeft de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
13.4 De verkoper zal bij ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, gerechtigd zijn betaling te vorderen van de gehele overeengekomen prijs, indien alle werkzaamheden door hem zijn verricht dan wel een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs, indien de werkzaamheden gedeeltelijk zijn verricht onverminderd het recht op vergoeding van de door hem geleden schade tengevolge van de ontbinding van de overeenkomst.

14. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

14.1 Alle in het kader van een specifieke overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren objecten blijven uitsluitend eigendom van de verkoper totdat alle vorderingen in het kader van die specifieke overeenkomst die de verkoper heeft of zal verkrijgen op de wederpartij volledig zijn betaald.
14.2 Totdat de wederpartij aan de verkoper alle in het kader van een specifieke overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de verkoper de desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden en daarop zijn vordering met voorrang verhalen, tenzij de wederpartij ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.
14.3 Indien de ingevolge artikel 7 bepaalde termijn voor betaling van een verschuldigd bedrag voor werkzaamheden is verstreken, is de verkoper tevens gerechtigd de aan het object of onderdelen daarvan gemonteerde zaken die zijn eigendom zijn, te demonteren voor zover daardoor geen schade wordt toegebracht aan het object. De verkoper kan de hieraan verbonden kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
14.4 In geval van be- of verwerking door verkoper van de in lid 1 van dit artikel genoemde objecten met door of vanwege verkoper verstrekte (hulp)zaken worden de be- of verwerkte objecten (hoofdzaken in de zin van artikel 3:4 BW) geacht door de wederpartij aan de verkoper in vuistpand te zijn verstrekt.
14.5 Indien werkzaamheden zijn verricht is de wederpartij verplicht de aan haar onder eigendomsvoorbehoud (op)geleverde objecten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.
14.6 Indien de wederpartij in het kader van een specifieke overeenkomst in gebreke blijft met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is de verkoper gerechtigd de nog bij de wederpartij aanwezige objecten, die in het kader van die specifieke overeenkomst onder eigendomsvoorbehoud zijn op- of afgeleverd, terug te nemen onverminderd de overige rechten van de verkoper. Voorts is de verkoper gerechtigd om door be- of verwerking nieuw ontstane objecten die bij de wederpartij aanwezig zijn als vuistpand onder zich te nemen en te houden totdat de wederpartij aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

15. Toepasselijk recht

15.1 Op deze voorwaarden alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16. Geschillen regeling

16.1 Alle geschillen met betrekking tot met verkoper gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de in Nederland bevoegde rechter.